Version in base suite: 2.17.10-5

Version in overlay suite: 2.17.10-5+deb12u1

Base version: mrtg_2.17.10-5

Target version: mrtg_2.17.10-5+deb12u1

Base files: mrtg-dbgsym_2.17.10-5_arm64.deb mrtg_2.17.10-5_arm64.deb

Target files: mrtg-dbgsym_2.17.10-5+deb12u1_arm64.deb mrtg_2.17.10-5+deb12u1_arm64.deb

Config files of package mrtg: lines which differ

# 2021 2021-2023 - Eriberto
# Move /etc/mrtg.cfg to /etc/mrtg/mrtg.cfg?
if [ -e /etc/mrtg.cfg ]
then
db_input high mrtg/move_config_file || true
db_go || true
else
db_set mrtg/move_config_file false
fi

Postinst files of package mrtg: lines which differ

# Move /etc/mrtg.cfg to /etc/mrtg/mrtg.cfg?
db_get mrtg/move_config_file || RET="false"
if [ "$RET" = "true" ]
then
if [ -e /etc/mrtg/mrtg.cfg ]
then
mv /etc/mrtg/mrtg.cfg /etc/mrtg/mrtg.cfg.NEW
fi
mv -f /etc/mrtg.cfg /etc/mrtg/
fi
{++}
# Fix owner, group and permissions for /var/www/html/mrtg/?

Templates files of package mrtg: lines which differ

Template: mrtg/move_config_file
Type: boolean
Default: true
Description: Move /etc/mrtg.cfg to /etc/mrtg/mrtg.cfg?
Older versions of the MRTG on Debian had the /etc/mrtg.cfg configuration
file. Currently, this file is located in /etc/mrtg/ directory, but there
is a /etc/mrtg.cfg.
Description-es.UTF-8: ¿Desea mover el archivo de «/etc/mrtg.cfg» a «/etc/mrtg/mrtg.cfg»?
Las versiones antiguas de MRTG en Debian tenían el archivo de configuración en «/etc/mrtg.cfg». Ahora, este archivo se encuentra en el directorio «/etc/mrtg/», pero ya existe un archivo en «/etc/mrtg.cfg».
Description-fr.UTF-8: Faut-il déplacer /etc/mrtg.cfg vers /etc/mrtg/mrtg.cfg ?
Les anciennes versions de MRTG de Debian avaient un fichier de configuration /etc/mrtg.cfg. Actuellement, ce fichier est situé dans le répertoire /etc/mrtg/, mais un ficher /etc/mrtg.cfg existe.
Description-gl.UTF-8: Mover /etc/mrtg.cfg a /etc/mrtg/mrtg.cfg?
As versións previas de MRTG en Debian tiñan a configuración en /etc/mrtg.cfg. Agora a configuración está no directorio /etc/mrtg/, pero inda /etc/mrtg.cfg inda existe.
Description-nl.UTF-8: /etc/mrtg.cfg verplaatsen naar /etc/mrtg/mrtg.cfg?
Oudere versies van MRTG op Debian gebruikten het configuratiebestand /etc/mrtg.cfg. Momenteel is de plaats voor dit bestand in de map /etc/mrtg/, maar er bestaat een bestand /etc/mrtg.cfg.
Description-pt.UTF-8: Mover /etc/mrtg.cfg para /etc/mrtg/mrtg.cfg?
As versões antigas do MRTG em Debian tinham o ficheiro de configuração /etc/mrtg.cfg. Actualmente, este ficheiro está localizado no directório /etc/mrtg/, mas existe um /etc/mrtg.cfg.
Description-pt_BR.UTF-8: Mover /etc/mrtg.cfg para /etc/mrtg/mrtg.cfg?
Versões antigas do MRTG no Debian tinham o arquivo de configuração /etc/mrtg.cfg. Atualmente, esse arquivo está localizado no diretório /etc/mrtg/, mas existe um /etc/mrtg.cfg.
Description-ro.UTF-8: Doriți să se mute fișierul „/etc/mrtg.cfg” în „/etc/mrtg/mrtg.cfg”?
Versiunile mai vechi ale MRTG pe Debian aveau fișierul de configurare „/etc/mrtg.cfg”. În prezent, acest fișier se află în directorul „/etc/mrtg/”, dar există un fișier „/etc/mrtg.cfg”.
Description-sv.UTF-8: Flytta /etc/mrtg.cfg till /etc/mrtg/mrtg.cfg?
Äldre versioner av MRTG på Debian hade konfigurationsfilen /etc/mrtg.cfg. För närvarande finns den här filen i katalogen /etc/mrtg/, men det finns en /etc/mrtg.cfg.
Description-vi_VN.UTF-8: Chuyển /etc/mrtg.cfg sang /etc/mrtg/mrtg.cfg?
Các phiên bản cũ của MRTG trên Debian có tệp cấu hình /etc/mrtg.cfg. Hiện tại, tệp này nằm trong thư mục /etc/mrtg/, nhưng ở đây có một thư mục /etc/mrtg.cfg.
{++}
Template: mrtg/fix_permissions
Description-gl.UTF-8: Arranxar os permisos de dono e grupo de /var/www/html/mrtg?
MRTG escribe todas as gráficas por omisión no directorio /var/www/html/mrtg/. Este directorio existe, pero non é seguro. Precísase que o dono e grupo do directorio sexan o usuario «mrtg» e o grupo «www-data». Recoméndanse os permisos 0750.
Description-vi_VN.UTF-8: Sửa chủ sở hữu, nhóm và quyền cho /var/www/html/mrtg?
Theo mặc định, MRTG ghi tất cả phần đồ họa trong thư mục /var/www/html/mrtg/. Thư mục này hiện có tại thời điểm này, nhưng nó không an toàn. Cần thiết buộc thư mục này thuộc sở hữu của người dùng 'mrtg' và nhóm 'www-data'. Quyền khuyến nghị là 0750.
Description-gl.UTF-8: Crear /var/www/html/mrtg?
MRTG escribe todas as gráficas por omisión no directorio /var/www/html/mrtg/. Este directorio non existe. Tamén precísase que o dono e grupo do directorio sexan o usuario «mrtg» e o grupo «www-data». Recoméndanse os permisos 0750.
.
Como alternativa pódese escoller outra ruta onde xerar as gráficas. Manter este directorio baleiro se se usa outra ruta non é un problema.
Description-vi_VN.UTF-8: Tạo /var/www/html/mrtg?
Theo mặc định, MRTG ghi tất cả phần đồ họa trong thư mục /var/www/html/mrtg/. Tuy nhiên, tại thời điểm này, thư mục này không tồn tại. Cũng cần thiết làm cho thư mục này thuộc sở hữu của người dùng 'mrtg' và nhóm 'www-data'. Quyền khuyến nghị là 0750.
.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một đường dẫn khác cho đồ họa được tạo. Lưu ý rằng việc giữ thư mục này trống khi sử dụng đường dẫn khác không phải là vấn đề.
Description-gl.UTF-8: Eliminar o ficheiro /etc/cron.d/mrtg antigo e con conflitos?
MRTG xa non precisa usar cron por que agora iníciase en Debian mediante systemd/init.d.
.
Atopouse un ficheiro /etc/cron.d/mrtg dunha versión antiga de MRTG. Se o mantén este ficheiro fará un traballo duplicado, por que agora MRTG funciona coma un daemon, coordinado por systemd/init.d. Insistimos en que elimine o ficheiro cron.
.
Se precisa dese traballo cron considere en cambiarlle o nome de /etc/cron.d/mrtg a, por exemplo, /etc/cron.d/mrtg-custom, para evitar futuros avisos.
Description-sv.UTF-8: Ta bort gammal och motstridig fil /etc/cron.d/mrtg?
MRTG behöver inte längre använda cron eftersom det startar på Debian via systemd/init.d-skript.
.
Hittade en fil som heter /etc/cron.d/mrtg, som installerades från en gammal version av MRTG. Om den behålls kommer den här filen att göra ett duplicerat arbete eftersom MRTG nu körs som en demon, koordinerad av systemd/init.d. Därför rekommenderas starkt att ta bort cron filen.
.
Om detta cron jobb behövs, överväg att byta namn på filen /etc/cron.d/mrtg (t.ex. från /etc/cron.d/mrtg till /etc/cron.d/mrtg-custom) för att undvika framtida varningar.
Description-vi_VN.UTF-8: Xóa tệp cũ và xung đột /etc/cron.d/mrtg chứ?
MRTG không cần sử dụng cron nữa vì nó được khởi chạy trên Debian thông qua tập lệnh systemd/init.d.
.
Đã tìm thấy một tệp có tên /etc/cron.d/mrtg, cái được cài đặt từ phiên bản cũ của MRTG. Nếu giữ lại, tệp này sẽ tạo ra một công việc trùng lặp vì MRTG hiện giờ chạy dưới dạng daemon, được điều phối bởi systemd/init.d. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xóa tệp cron.
.
Nếu công việc cron này là cần thiết, hãy cân nhắc đổi tên tệp /etc/cron.d/mrtg (ví dụ: từ /etc/cron.d/mrtg thành /etc/cron.d/mrtg-custom) để tránh các cảnh báo trong tương lai.