Version in base suite: 99.0.4844.74-1~deb11u1

Base version: chromium_99.0.4844.74-1~deb11u1

Target version: chromium_102.0.5005.115-1~deb11u1

Base files: chromium-common-dbgsym_99.0.4844.74-1~deb11u1_i386.deb chromium-common_99.0.4844.74-1~deb11u1_i386.deb chromium-dbgsym_99.0.4844.74-1~deb11u1_i386.deb chromium-driver_99.0.4844.74-1~deb11u1_i386.deb chromium-sandbox-dbgsym_99.0.4844.74-1~deb11u1_i386.deb chromium-sandbox_99.0.4844.74-1~deb11u1_i386.deb chromium-shell-dbgsym_99.0.4844.74-1~deb11u1_i386.deb chromium-shell_99.0.4844.74-1~deb11u1_i386.deb chromium_99.0.4844.74-1~deb11u1_i386.deb

Target files: chromium-common-dbgsym_102.0.5005.115-1~deb11u1_i386.deb chromium-common_102.0.5005.115-1~deb11u1_i386.deb chromium-dbgsym_102.0.5005.115-1~deb11u1_i386.deb chromium-driver_102.0.5005.115-1~deb11u1_i386.deb chromium-sandbox-dbgsym_102.0.5005.115-1~deb11u1_i386.deb chromium-sandbox_102.0.5005.115-1~deb11u1_i386.deb chromium-shell-dbgsym_102.0.5005.115-1~deb11u1_i386.deb chromium-shell_102.0.5005.115-1~deb11u1_i386.deb chromium_102.0.5005.115-1~deb11u1_i386.deb

New files in second set of .debs, found in package chromium-common

-rw-r--r-- root/root /usr/lib/chromium/icudtl.dat

Control files of package chromium: lines which differ

Depends: libasound2 (>= 1.0.16), libatk-bridge2.0-0 (>= 2.5.3), libatk1.0-0 (>= 2.2.0), libatomic1 (>= 4.8), libatspi2.0-0 (>= 2.9.90), libc6 (>= 2.30), libcairo2 (>= 1.6.0), libcups2 (>= 1.7.0), libdbus-1-3 (>= 1.9.14), libdrm2 (>= 2.4.38), libevent-2.1-7 (>= 2.1.8-stable), libexpat1 (>= 2.0.1), libflac8 (>= 1.3.0), libfontconfig1 (>= 2.12.6), libfreetype6 (>= 2.10.1), libgbm1 (>= 17.1.0~rc2), libgcc-s1 (>= 4.2), libglib2.0-0 (>= 2.39.4), libicu67 (>= 67.1-1~), libjpeg62-turbo (>= 1:1.5.0), libjsoncpp24 (>= 1.9.4), liblcms2-2 (>= 2.2+git20110628), libminizip1 (>= 1.1), libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.22), libopenjp2-7 (>= 2.2.0), libopus0 (>= 1.1), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), libpng16-16 (>= 1.6.2-1), libpulse0 (>= 0.99.1), libre2-9 (>= 20201101+dfsg), libsnappy1v5 (>= 1.1.8), libstdc++6 (>= 9), libwebp6 (>= 0.5.1), libwebpdemux2 (>= 0.5.1), libwebpmux3 (>= 0.6.1-2.1), libx11-6 (>= 2:1.4.99.1), libxcb1 (>= 1.9.2), libxcomposite1 (>= 1:0.4.5), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxkbcommon0 (>= 0.5.0), libxml2 (>= 2.7.4), libxrandr2, libxslt1.1 (>= 1.1.25), zlib1g (>= 1:1.2.2), libgtk-3-0 | xdg-desktop-portal-backend, chromium-common (= 99.0.4844.74-1~deb11u1) 102.0.5005.115-1~deb11u1)

Control files of package chromium-common: lines which differ

Depends: libc6 (>= 2.30), libgcc-s1 (>= 4.2), libstdc++6 (>= 9), libx11-6 (>= 2:1.4.99.1), libxext6, zlib1g (>= 1:1.2.2), x11-utils, xdg-utils xdg-utils, sse3-support
Installed-Size: 6075 16302

Control files of package chromium-driver: lines which differ

Depends: libatomic1 (>= 4.8), libc6 (>= 2.29), libevent-2.1-7 (>= 2.1.8-stable), libgcc-s1 (>= 4.2), libglib2.0-0 (>= 2.22.0), libicu67 (>= 67.1-1~), libminizip1 (>= 1.1), libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.13.4-2~), libre2-9 (>= 20150701+dfsg), libstdc++6 (>= 9), libxcb1 (>= 1.9.2), zlib1g (>= 1:1.1.4), chromium (= 99.0.4844.74-1~deb11u1) 102.0.5005.115-1~deb11u1)
Installed-Size: 12056 13784

Control files of package chromium-shell: lines which differ

Depends: libasound2 (>= 1.0.16), libatk-bridge2.0-0 (>= 2.5.3), libatk1.0-0 (>= 2.2.0), libatomic1 (>= 4.8), libatspi2.0-0 (>= 2.9.90), libc6 (>= 2.30), libcairo2 (>= 1.6.0), libdbus-1-3 (>= 1.9.14), libdrm2 (>= 2.4.38), libevent-2.1-7 (>= 2.1.8-stable), libexpat1 (>= 2.0.1), libflac8 (>= 1.3.0), libfontconfig1 (>= 2.12.6), libfreetype6 (>= 2.10.1), libgbm1 (>= 17.1.0~rc2), libgcc-s1 (>= 4.2), libglib2.0-0 (>= 2.39.4), libicu67 (>= 67.1-1~), libjpeg62-turbo (>= 1:1.5.0), libjsoncpp24 (>= 1.9.4), libminizip1 (>= 1.1), libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.13.4-2~), libopus0 (>= 1.1), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), libpng16-16 (>= 1.6.2-1), libpulse0 (>= 0.99.1), libre2-9 (>= 20201101+dfsg), libsnappy1v5 (>= 1.1.8), libstdc++6 (>= 9), libwebp6 (>= 0.5.1), libwebpdemux2 (>= 0.5.1), libwebpmux3 (>= 0.6.1-2.1), libx11-6 (>= 2:1.4.99.1), libxcb1 (>= 1.9.2), libxcomposite1 (>= 1:0.4.5), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxkbcommon0 (>= 0.5.0), libxml2 (>= 2.7.4), libxrandr2, libxslt1.1 (>= 1.1.25), zlib1g (>= 1:1.2.2), chromium-common (= 99.0.4844.74-1~deb11u1) 102.0.5005.115-1~deb11u1)